Obowiązki pedagoga pracującego w poradni
Odpowiada
06.02.2009PYTANIECzy do obowiązków pedagoga pracującego w poradni należy wydanie na prośbę szkoły opinii w spawie pozostawienia ucznia na drugi rok w tej samej klasie, jeśli jest to uczeń klas I–III?


Jakimi testami sprawdzającymi umiejętności ucznia z języka polskiego i matematyki ma się posługiwać pedagog przy stawianiu diagnozy (CMPPP w Warszawie jak dotychczas nie wydaje nowych testów zgodnych ze zmianami w podstawie programowej)?
ODPOWIEDŹZakres obowiązków pedagoga pracującego w poradni określa dyrektor poradni zgodnie ze statutem placówki i odpowiednimi kwalifikacjami pedagoga. (Każdy pracownik poradni ma jakąś specjalizację). Osoby postronne w zasadzie nie mają wpływu na zakres obowiązków pedagoga w poradni. Najczęściej do zakresu jego obowiązków należy realizacja zadań z konkretnego działu poradnictwa, w którym się specjalizuje. Może to być diagnoza, terapia, doradztwo zawodowe, trudności w nauce, trudności wychowawcze i inne. Wszystkie formy pracy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (DzU z 2003 r., Nr 5, poz. 46).


Szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, nie może kierować ucznia na badania do poradni. Rodzic sam zgłasza w poradni (bez pośrednictwa szkoły) potrzebę przebadania dziecka i wypełnia wniosek, w którym określa cel badania. Poradnia wyznacza termin. Badanie w zależności od problemu diagnostycznego obejmuje badanie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, czasami także badanie lekarskie (psychiatryczne czy neurologiczne). Jeśli konieczne okażą się inne badania specjalistyczne, kieruje się ucznia do okulisty, foniatry czy innego specjalisty. Osoby badające mogą poprosić rodziców o dostarczenie ze szkoły opinii nauczyciela jako dodatkowej informacji o funkcjonowaniu ucznia w szkole. Szkoła nie musi być poinformowana o badaniu. Wyniki badań w postaci opinii otrzymuje rodzic i on decyduje, co z nią zrobi. Może ją przekazać nauczycielowi, może zatrzymać tylko do swojej wiadomości. Poradnię obowiązuje tajemnica zawodowa i wyników badań nie można ujawniać osobom trzecim.


Opinię o niepromowaniu ucznia w klasach I–III wydaje się po wykonaniu pełnej diagnozy dziecka (badanie psychologiczne, pedagogiczne, w miarę potrzeby logopedyczne i lekarskie). Otrzymują ją tylko rodzice. W ich rękach leży los dziecka. Często opinia wskazuje na konieczność powtórzenia klasy przez ucznia, z czym nie zawsze rodzice się zgadzają. Należy jednak pamiętać Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU, Nr 83, poz. 562). Mowa w nim o tym, że można nie promować ucznia w klasach I–III decyzją rady pedagogicznej z powiadomieniem rodziców. (§ 20.9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia). To rozporządzenie nie zawsze jest prawidłowo interpretowane przez nauczycieli. Ciągle funkcjonuje przekonanie, że rodzic musi wyrazić zgodę na powtarzanie przez dziecko klasy. W konsekwencji takiego rozumowania mamy w klasach IV sporo uczniów niepotrafiących czytać i pisać.


Pytanie o testy diagnozujące, jakimi posługują się pedagodzy w poradni jest dosyć kłopotliwe z powodu klauzuli tajności. Testy zalecane przez CMPPP są nadal obowiązujące. Nie muszą być dostosowywane do zmian programowych poza testami z matematyki. Jednak w wielu poradniach są wykorzystywane testy z godne z normami regionalnymi. Poradnie wiodące ambitnie opracowują własne sprawdziany wiadomości, nie tylko z matematyki. Pamiętać należy, że testy używane w poradniach nie mogą być udostępniane osobom spoza poradni.Renata Czabaj – pedagog, tyflopedagog, terapeuta; przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz