Obowiązek nauki za granicą
Odpowiada
22.06.2009PYTANIEMoja 16-letnia córka jest aktualnie za granicą. Od przyszłego tygodnia będzie uczęszczać tam do szkoły. Co musimy zrobić jako rodzice, aby dowieść, że nasza córka spełnia obowiązek nauki, ale za granicą?
ODPOWIEDŹUstawa o systemie oświaty
zobowiązuje rodziców do poinformowania dyrektora szkoły, do której powinno chodzić dziecko, a także na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), o tym, że spełnia ono
obowiązek szkolny poza granicami kraju.


Ustawa nie określa, jaką formę powinna mieć ta informacja, należy się jednak spodziewać, że zarówno dyrektor szkoły, jak i przedstawiciel organu prowadzącego oczekiwałby informacji pisemnej.Podstawa prawna odpowiedzi:


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):


„Art. 15. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.


2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”.


„Art. 16. 5b. Obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 3 (Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:


1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;


2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.”.„Art. 18. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:(…) 4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b.2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.”.


„Art. 19. 1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, w tym odpowiednio:


1) kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 3;


2) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.”.Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz