Niezrealizowana podstawa programowa
Odpowiada
18.11.2013
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Moje pytanie dotyczy konsekwencji, jakie grożą nauczycielowi za niezrealizowanie podstawy programowej.

Jestem jedyną nauczycielką języka angielskiego w małej wiejskiej szkole. Z moich wyliczeń wynika, że trudno mi będzie zrealizować do końca roku szkolnego podstawę programową w klasie III. Podczas roku szkolnego byłam zmuszona brać opiekę na dziecko. Zdaniem dyrekcji to ja jestem odpowiedzialna za doprowadzenie do tej sytuacji i powinnam ponieść konsekwencje. Nie umożliwiono mi odrobienia lekcji, które przepadły, oraz nie organizowano zastępstw na lekcjach, na których byłam nieobecna. Zamiast tego wysyłano dzieci na świetlicę (chociaż wcześniej przygotowałam materiały do przeprowadzenia lekcji dla innych nauczycieli – na wypadek zastępstwa). Czy to faktycznie z mojej winy podstawa nie zostanie zrealizowana? Czy i jakie konsekwencje mi grożą?

 

ODPOWIEDŹ

Kontrolowanie realizacji podstawy programowej powinno zostać przewidziane w działaniach dyrektora szkoły związanych z nadzorem pedagogicznym. Dyrektor szkoły powinien zwracać szczególną uwagę na realizację podstawy programowej z przedmiotów, których nauczyciel przebywa na długoterminowym zwolnieniu lekarskim, w efektywny sposób organizować zastępstwa, modyfikować szkolne zestawy programów nauczania i korygować wykorzystywanie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w sytuacji niezrealizowania podstaw programowych w zakresie poszczególnych przedmiotów.

W takiej sytuacji, jeśli z podanych przyczyn wyniknęły skutki dotyczące niepełnej realizacji programu nauczania, odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 pkt 1, 4–5 KN.

Według niego dyrektor szkoły jest odpowiedzialny w szczególności za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor powinien przydzielać innym nauczycielom godziny doraźnych zastępstw stosownie do zapisu art. 35 ust. 2a KN lub zatrudnić innego nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony zgodnie z przepisem art. 10 ust. 7 KN. Dyrektor powinien podejmować działania, które umożliwią w całym cyklu kształcenia zrealizowanie minimalnego wymiaru godzin z języka angielskiego, gwarantujące zrealizowanie podstawy programowej. Trudno zatem mówić o odpowiedzialności nauczyciela w opisanym przypadku. Ponadto, jak zakładam, były to usprawiedliwione nieobecności nauczyciela.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz