Niepubliczna szkoła podstawowa
Odpowiada
06.06.2011

PYTANIE

Organem prowadzącym niepubliczną szkołę podstawową jest spółka z o.o. Czy istnieją przepisy ograniczające prowadzenie przez tę spółkę dodatkowej, innej niż oświatowa, działalności?


ODPOWIEDŹ

Zasady prowadzenia szkoły określają zapisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy osoby prawne (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Z kolei regulacje prawne dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (DzU z 2000 r. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, może być założona przez jedną lub więcej osób zarówno fizycznych, jak i prawnych w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno zawierać:

  • firmę, siedzibę i adres spółki,

  • przedmiot działalności spółki,

  • wysokość kapitału zakładowego,

  • określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

  • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,

  • nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,

  • jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności,

  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

  • jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma,

  • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki – dotyczy wyłącznie spółek jednoosobowych.

Wszelkie zmiany powyższych danych podlegają aktualizacji.

Jeżeli przedmiotem działalności spółki z o.o. była tylko działalność edukacyjna związana z prowadzeniem szkoły, chcąc prowadzić działalność w innym zakresie, trzeba zmienić stosowny zapis w przedmiocie działalności gospodarczej, rozszerzając go o inny rodzaj działalności. Wiąże się to ze zmianą umowy spółki i aktualizacją wpisu do KRS.

Zgłoszenie zmiany umowy spółki do sądu rejestrowego jest obowiązkiem zarządu.

Nie ma natomiast potrzeby zgłaszania w urzędzie skarbowym i ZUS rozszerzenia działalności. Obowiązek takiego zgłoszenia do urzędu skarbowego (formularz NIP-2) powstałby, gdyby nowa działalność miała być działalnością podstawową. W takiej sytuacji obowiązkowe byłoby również zgłoszenie w zakresie REGON (formularz RG-1), przy czym powinno być ono dokonane również w pozostałych przypadkach.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz