Nauczyciel wspomagający
Odpowiada
29.07.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Zwracamy się do Państwa o pomoc we wskazaniu na aktu prawnego regulującego poniższą sytuację.

Nasze dziecko ma Orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebie nauczania specjalnego  wydane  ze względu na liczne zaburzenia:

 • dziecko słabosłyszące
 • dziecko niepełnosprawne ruchowo
 • dziecko niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
 • niepełnosprawność sprzężoną

Z opinii z orzeczenia wynika, iż Sabina wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Sabina uczęszcza do państwowej szkoły ogólnodostępnej z oddziałem przedszkolnym.

Nauczyciel wspomagający zatrudniony do dziecka jest oddelegowywany w godzinach kiedy powinien uczestniczyć z dzieckiem w zajęciach do innych zadań typu: zawody sportowe, konkursy recytatorskie, „Kangurki”, zastępstwa podczas nieobecności innych nauczycieli.

Każda nieobecność Pani wspomagającej powoduje, iż dziecko jedynie biernie jest na zajęciach, nie jest w stanie samo wykonać żadnej kart pracy, uczestniczyć w zabawach i przyswoić zakresu wiedzy z danego dnia. Podczas zabawy siedzi w kącie gdy inne dzieci się bawią, gdyż nie ma nauczyciela wspomagającego, tym samym jest wykluczona z grupy co mnie jako rodzica bardzo boli.

Jesteśmy załamani sytuacją, dziecko mówi że nie chce iść do szkoły bo nie ma Pani Ewy (nauczyciela wspomagającego), nie wiemy czy to co się dzieje jest prawnie dopuszczalne.

W ubiegłym roku kiedy była inna pani dyrektor problem ten nie występował. Od tego roku nowa osoba pełni obowiązki dyrektora i problem się pojawił.

Pani dyrektor oddelegowuje Panią wspomagającą do grupy 2-3 latków i oczekuje od nauczyciela wspomagającego by nasze dziecko zabierała do maluchów i tam się nią opiekowała.

Ponadto podczas gdy nie ma nauczyciela wspomagającego nasze dziecko z orzeczeniem kiedy musi iść do łazienki czy szatni idzie pod opieka kolegi z grupy, czyli moim zdaniem na kolegę z grupy są cedowane obowiązki chwilowej opieki nad Sabiną, czy to normalne?

My jako rodzice walczymy o dobro naszego dziecka dlatego bardzo prosimy o pomoc i wskazanie litery prawa, aktu prawnego który reguluje czy nauczyciel wspomagający może być delegowany.

Czy istnieją prawnie uregulowane sytuacje kiedy to Pani dyrektor argumentując to brakami w kadrze pedagogicznej deleguje nauczyciela wspomagającego kosztem naszego dziecka, które nie ma w tym czasie wskazanej w orzeczeniu pomocy.

Chcemy wystosować pismo do Pani dyrektor lecz powołać się na artykuł prawny, dlatego nasza prośba o wskazanie litery prawa.

Pani dyrektor twierdzi, iż ma braki kadrowe i oddelegowywanie będzie również się powtarzać w pierwszej klasie. My uważamy że łatanie braków kadrowych odbywa się kosztem naszej córki, która i tak ma ciężkie życie.

Proszę o pomoc w znalezieniu aktu prawnego na który możemy się powołać.

Odpowiedź:

Moim zdaniem opisana sytuacja organizacji pracy nauczyciela wspomagającego jest nieprawidłowa. Jeśli zatem w orzeczeniu określono, że uczeń wymaga pomocy nauczyciela wspomagającego to po pierwsze dyrektor powinien zatrudnić takiego nauczyciela dla dziecka, a po drugie nauczyciel wspomagający w pierwszej kolejności powinien wspierać danego ucznia, dla którego został zatrudniony. Jedynie w sytuacjach, np. nieobecności ucznia, czy poza godzinami obecności dziecka w szkole dyrektor może nauczycielowi wspomagającemu  przydzielić inne zadania i zajęcia.  

Nauczyciel wspomagający to nauczyciel z kwalifikacjami z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniani w celu współorganizowania kształcenia uczniów: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Do zadań nauczyciela wspomagającego należy:

 • prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych;
 • realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych;
 • praca wychowawcza ze wskazanymi wyżej uczniami, wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych.
 • uczestnictwo, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
 • udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 • prowadzenie innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (§ 7 ust. 7 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r.).

Jeżeli zatem w opisanej sytuacji nauczyciel wspomagający w czasie kiedy powinien zapewniać wsparcie dziecku dla którego został zatrudniony zostaje delegowany do innych prac moim zdaniem jest to naruszenie przepisów przez brak zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i odpowiedniej pomocy i opieki.  Należy jak najszybciej wystosować pismo do dyrektora wzywające do postępowania zgodnego z prawem i jednocześnie sprawa zainteresować organ prowadzący, który wykłada pieniądze na zatrudnienie takiego nauczyciela, ale i kuratora które jest uprawiony do weryfikacji kwestii zapewnienia bezpieczeństwa dziecku.

Podstawa prawna:

 • 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 r., poz. 1309).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz