Naliczanie dodatku dla opiekuna stażu
Odpowiada
05.01.2009PYTANIEJestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na 11/18 etatu. Otrzymuje więc 11/18 wynagrodzenia zasadniczego wynoszącego 2380 zł. Opiekun stażysty otrzymuje 5% stawki wynagrodzenia zasadniczego. Księgowa nalicza mi 11/18 z 2380 i 5% tej kwoty. Czy słusznie?
ODPOWIEDŹW artykule 30 Karty Nauczyciela zdefiniowano, z czego składa się wynagrodzenie nauczyciela i od czego jest uzależniona
wysokość wynagrodzenia zasadniczego.


„Art. 30.1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:


1)
wynagrodzenia zasadniczego;


2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;


3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;


4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.


2.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela jest uzależniona od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy”.


Na podstawie tego przepisu należy stwierdzić, że Pani wynagrodzenie zasadnicze zostało ustalone na podstawie stopnia awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany), posiadanych kwalifikacji (mgr z przygotowaniem pedagogicznym) oraz wymiaru zajęć obowiązkowych (11/18) i wynika z obowiązującego prawa.
Dodatek w wysokości
5% z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu naliczany będzie od ww. wynagrodzenia zasadniczego,
tj. od 11/18 i powinien wynosić
72,72 zł (wynagrodzenie zasadnicze 1454,44 zł (ze stawki 2380 zł) x 5%= 72,72 zł).


Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674).Elżbieta Kaczmarska – edukator samorządowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz