Naganna ocena z zachowania a promowanie ucznia
Odpowiada
09.09.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy dobrze rozumiem, że po ostatnich nowelizacjach u.s.o. i Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych naganna ocena zachowania nie może wpływać na brak promocji lub być powodem nieukończenia szkoły?

Odpowiedź:
Rzeczywiście, zgodnie z art. 44f ust. 9 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Aktualne przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DzU z 2015 r., poz. 843) nie odnoszą się już do promowania przy nagannej ocenie zachowania. Obecnie rada pedagogiczna nie może podjąć uchwały o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Taką możliwość przewidywało stare rozporządzenie o ocenianiu, które zostało uchylone.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz