Nadzór nad postępowaniem konkursowym
Odpowiada
04.02.2013
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

PYTANIE

Podczas konkursu na dyrektora szkoły, po wysłuchaniu 2 kandydatów, 3 członków konkursu dopuściło się jawnej niesprawiedliwości i braku obiektywizmu w przyznaniu swoich głosów.

Od początku było wiadomo, że będą głosować na jednego z kandydatów (decyzja prezydenta) i pomimo że ów kandydat nie dorównywał dyrektorowi w prezentacji swoich zamierzeń, a także wiedzą i doświadczeniem, właśnie on został wskazany i wyłoniony, chociaż nie odpowiedział na żadne pytanie. Kto może lub powinien zaskarżyć stronniczość członków konkursu i złożyć wniosek o jego unieważnienie? Do kogo? Czy należy napisać skargę do kuratorium oświaty lub ministerstwa na ewidentny brak obiektywizmu i tzw. ustawienie konkursu? Jakie są procedury?

ODPOWIEDŹ

Konkurs na stanowisko dyrektora reguluje art. 36a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i wydane na jego podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (DzU nr 60, poz. 373).

Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu. Organ prowadzący ogłasza konkurs, powołuje komisję konkursową i wyznacza przewodniczącego komisji. Regulamin konkursu oraz tryb pracy komisji konkursowej określa rozporządzenie. Po zakończeniu obrad komisji przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazuje temu organowi dokumentację postępowania konkursowego. Organ prowadzący zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego,

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków,

3) naruszenia tajności głosowania w trakcie wyłaniania kandydata,

4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

Organ prowadzący nadzoruje prawidłowość postępowania konkursowego.

Wszystkie zadania organu prowadzącego związane z konkursem na stanowisko dyrektora szkoły wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządowej, w opisanym przypadku organem tym jest prezydent miasta.

Czynności podejmowane w związku z konkursem są czynnościami z zakresu administracji publicznej. W związku z tym władcze rozstrzygnięcia prezydenta miasta zmierzające do zatwierdzenia albo unieważnienia konkursu przybiorą formę zarządzeń (porównaj: II SA/Bd 788/10 Wyrok WSA w Bydgoszczy z 24.11.2010 r.).

Zarządzenia prezydenta, podobnie jak uchwały rady, podlegają badaniu pod względem legalności przez organ nadzoru, w tym wypadku przez wojewodę. Wprawdzie Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) nakazuje przedłożenie wojewodzie jedynie zarządzeń zawierających przepisy porządkowe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby badaniem objęte były także inne zarządzenia prezydenta. Problem w tym, że wojewoda jako organ nadzoru działa wyłącznie z urzędu, a nie na wniosek osób trzecich.

Inaczej sprawa wygląda z kontrolą sądową, która jest uruchamiana na skutek wniesienia skargi. Art. 101 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał dany akt. Wcześniej należy wezwać organ do usunięcia naruszenia, np. poprzez uchylenie zarządzenia.

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, zajmuje się prawem pracy i prawem oświatowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz