Nabór do policealnej szkoły
Odpowiada
05.05.2011

PYTANIE

Czy policealne szkoły niepubliczne mają obowiązek posiadać oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku wszystkich uczniów szkoły?


Czy jest możliwe przyjęcie do szkoły ucznia, pomimo braku tych dokumentów? I w końcu, czy można uznać za ucznia danej szkoły osobę, która została przyjęta przez dyrektora do szkoły i podpisała umowę o świadczenie usług edukacyjnych, ale szkoła nie posiada zaświadczenia lekarskiego ani oryginału/odpisu świadectwa, a jedynie kserokopię świadectwa potwierdzoną przez dyrektora szkoły policealnej (a nie przez dyrektora szkoły, której świadectwo ukończenia dotyczy)?

ODPOWIEDŹ

Nabór do policealnych szkół niepublicznych jest możliwy na dowolnych zasadach określonych w statucie szkoły. Dyrektor szkoły przyjmuje potencjalnych uczniów – słuchaczy na podstawie dokumentów określonych w statucie. Pierwszy statut nadaje placówce organ prowadzący szkołę.

Jeżeli w statucie zaznaczono, że wystarczy kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez szkołę, która takie świadectwo wystawiła) lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej – to należy to uwzględnić, gdyż czasami młodzi ludzie podejmują naukę równolegle w dwóch szkołach). Jeżeli są braki w dokumentacji, to należy je bezwzględnie uzupełnić (musimy mieć pewność, że uczeń jest absolwentem szkoły średniej i trafił do odpowiedniej szkoły).

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na danym kierunku wymagane jest w przypadku szkół publicznych prowadzących kształcenie zawodowe. Zaleca się, by kandydaci do tego typu szkół podlegali badaniom lekarskim – mającym na celu ocenę możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia – ale tylko wówczas, jeśli w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badania te przeprowadzane są przez lekarzy służby medycyny pracy, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań.

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz