Likwidacja placówki
Odpowiada
22.03.2010

PYTANIE

Pracuję od kilku lat w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie umowy na czas nieokreślony. W tym roku kończę staż na nauczyciela mianowanego.


Niestety moja szkoła od nowego roku będzie zlikwidowana. Co się dzieje z nauczycielami w wypadku likwidacji szkoły? Czy Wydział Edukacji przenosi ich służbowo, czy stają się oni bezrobotni?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dyrektor szkoły w razie całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy.

Nauczycielowi mianowanemu, z którym w ten sposób rozwiązano stosunek pracy przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, natomiast nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę wypłaca się odprawę na podstawie Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2003 r. nr 90, poz. 844, z późn. zm. ostatnie z 2009 r. nr 107, poz. 891). W tym przypadku odprawa nauczyciela uzależniona jest od okresu pracy w danej placówce i wynosi równowartość:

- 1- miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku, gdy nauczyciel był zatrudniony krócej niż 2 lata,

- 2- miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku, gdy nauczyciel był zatrudniony od 2 do 8 lat,

- 3- miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku zatrudnienia nauczyciela powyżej 8 lat.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 1995r. (I PRN 29/95, OSNP 1995 r. nr 22, poz. 277) nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela ma prawo do odprawy pieniężnej, przewidzianej w ust. 2 tego artykułu, choćby niezwłocznie podjął inne zatrudnienie.

Okres zatrudnienia uprawniający do odprawy to okres, w którym pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy. Okres zatrudnienia u pracodawcy poprzedniego można wliczyć tylko wyjątkowo, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, albo w innych przypadkach przewidzianych prawem, gdy mamy do czynienia z nowym pracodawcą, będącym następcą prawnym pracodawcy poprzednio zatrudniającego danego pracownika.

Należy przy tym pamiętać, że wysokość odprawy dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozwiązanie stosunku pracy z powodu całkowitej likwidacji szkoły następuje z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, przy czym okres wypowiedzenia może być skrócony do jednego miesiąca pod warunkiem wypłacenia nauczycielowi odszkodowania za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Wysokość odszkodowania jest równa wynagrodzeniu jak za okres urlopu wypoczynkowego.

Nauczycielom z racji likwidacji szkoły przysługuje tylko odprawa. Przeniesienie do innej placówki nie należy do obowiązków dyrektora, a tym bardziej Wydziału Edukacji. Nauczyciel jest zmuszony do poszukiwania pracy na własną rękę.

Marta Handzlik - prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz