Likwidacja klasy
Odpowiada
03.04.2009PYTANIECzy można zlikwidować nowo otwarty jedyny oddział szkoły w technikum, jeżeli większości uczniów klasy grozi brak promocji ze względu na niskie wyniki nauczania?
ODPOWIEDŹTrudno odnieść się konkretnie do przedstawionej sytuacji, ponieważ brakuje szczegółowych informacji, np. czy jest to czteroletnie technikum, czy technikum uzupełniające po szkole zasadniczej. Ma to duże znaczenie, gdyż status prawny ucznia nieletniego i pełnoletniego jest inny – uczeń nieletni jest zobowiązany do realizacji obowiązku nauki, który trwa do 18 roku życia. Jeżeli nastąpi likwidacja pierwszego i jedynego oddziału w szkole (bo większość uczniów nie uzyska promocji ze względu na bardzo niskie wyniki nauczania), to uczniom należy zabezpieczyć możliwość realizacji obowiązku nauki w innej szkole tego samego typu o tym samym albo zbliżonym profilu kształcenia.


Pamiętajmy, że
zgodę na zmianę organizacji nauczania wydaje organ prowadzący szkołę poprzez zatwierdzenie arkusza organizacyjnego szkoły lub aneksów do arkusza. Zgodnie z § 13 ust. 1 Ramowego statutu publicznego technikum stanowiącego załącznik nr 5a do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji technikum opracowany przez dyrektora technikum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji technikum zatwierdza organ prowadzący technikum – do dnia 30 maja danego roku.


Natomiast zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 6a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ prowadzący powinien przed zatwierdzeniem arkusza organizacyjnego przedstawić go do zaopiniowania kuratorowi oświaty.


Jeżeli dyrekcja szkoły szykuje zmiany w organizacji nauczania, to powinna zawiadomić o tym organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego. Pamiętajmy, że planowane zmiany mogą wiązać się również z utratą pracy przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.


W przypadku likwidacji szkoły należy zapoznać się z przepisami ustawy o systemie oświaty – zgodnie z art. 59 szkoła publiczna może być
zlikwidowana z końcem roku szkolnego
przez organ prowadzący szkołę,
po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.


Szkoła, profil kształcenia ogólnozawodowego lub zawód mogą zostać zlikwidowane po
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły rolniczej także ministra właściwego do spraw rolnictwa. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną może zostać zlikwidowana za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie. W przypadku szkoły i placówki artystycznej do likwidacji jest wymagana pozytywna opinia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub w profilu kształcenia ogólnozawodowego, kurator oświaty, przed wyrażeniem opinii, jest obowiązany zasięgnąć opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia. Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.


Mając na uwadze dobro uczniów, nauczycieli i innych pracowników, zanim podejmie się tak drastyczną decyzję o likwidacji oddziału – likwidacji szkoły, może warto dokonać analizy przyczyn tak niskich wyników nauczania, wyciągnąć wnioski i wprowadzić w życie program naprawczy.


Podstawa prawna :

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (DzU z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz