Liczba ocen w semestrze
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy wystawienie oceny śródrocznej z jednego sprawdzianu i kartkówki jest zgodnie z prawem? Wydaje mi się że powinna z wszystkich ocen które mam, jak obliczyłem śródroczną to wychodzi mi 3.00

Odpowiedź:

Ocena śródroczna nie powinna być wynikiem obliczeń. Z drugiej strony ocena śródroczna nie powinna wynikać  tylko z jednej oceny bieżącej. Powinna być rzetelną oceną zdobytej przez ucznia wiedzy i nabytych umiejętności w odniesieniu do wymagań edukacyjnych. W sprawie ustalania ocen należy sięgnąć również do zapisów statutu szkoły.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Z tego względu nie jest prawidłowym rozwiązaniem wyliczanie średniej z ocen (ani arytmetycznej ani ważonej) w celu wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej. Ocena ta nie powinna być wynikiem obliczeń, lecz rzetelną oceną zdobytej przez ucznia wiedzy i nabytych umiejętności w odniesieniu do wymagań edukacyjnych.

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje, m.in. oceny bieżące (art. 44e ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).  Z powyższego wynika, że obowiązkiem nauczyciela jest rozpoznawanie wiedzy i umiejętności uczniów z nauczanego przedmiotu oraz ocenianie ich osiągnięć edukacyjnych na bieżąco. To nauczyciel jest odpowiedzialny za sprawdzanie wiedzy i systematyczne ocenianie. Bieżące ocenianie dostarcza informacji nauczycielowi do ustalenia oceny śródrocznej.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. Zatem należy sięgnąć do  zapisów statutu danej jednostki, aby sprawdzić co na temat ustalania oceń bieżących, śródroczny i rocznych mówi statut.

Podstawa prawna:

  • 44b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz