Liczba kadencji dyrektora szkoły
Odpowiada
20.07.2009PYTANIEDyrektor szkoły sprawuje obecnie trzecią kadencję (14 lat). Czy są przepisy mówiące o tym, ile razy dyrektor może przystępować do konkursów i ile lat może być dyrektorem w danej placówce?
ODPOWIEDŹKwestia stanowiska dyrektora szkoły omówiona jest w art. 36a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) I tak:


1. kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska;


2. jeśli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej;


3. w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę powołuje komisję konkursową w składzie:


– trzech przedstawicieli organu prowadzącego,


– dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,


– po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładowych organizacji związkowych;


4. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia regulamin konkursu na stanowisko dyrektora oraz tryb prac komisji konkursowej, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez organ prowadzący szkołę;


5. stanowisko dyrektora szkoły powierza się na pięć lat; w uzasadnionych przypadkach można to stanowisko powierzyć na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny;


6. po upływie okresu 5 lat organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejne okresy 5 lat.


Z powyższego wynika, iż
nie ma przepisów prawnych ograniczających ilość sprawowanych kadencji przez dyrektora w danej szkole (zresztą w żadnej, może zdarzyć się sytuacja, że jest się dyrektorem w jednej szkole, a w następnym pięcioleciu w innej). Jeśli komisja konkursowa zdecyduje o wyborze dotychczasowego dyrektora, a organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie będzie miał uzasadnionych zastrzeżeń, to można sprawować funkcję dyrektora bez ograniczeń kadencyjnych.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz