Kwestionowanie zasadność szkoleń rady pedagogicznej
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Nauczyciel uczestniczył w szkoleniu RP, które w jego opinii było nieprzydatne. Czy w takim wypadku może żądać od dyrektora przedstawienia faktury bądź kosztów szkolenia w celu weryfikacji zasadności wydatkowanych funduszy. Czy dyrektor może udzielić takiej informacji i na jakiej podstawie?

Odpowiedź:

Nie ma przepisów dający nauczycielowi wprost możliwość kwestionowania zasadności szkoleń. Jeżeli nauczyciel wystąpi w trybie dostępu do informacji publicznej to powinien uzyskać informacje zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 70a ust. 3a karty Nauczyciela ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się:

 • koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;
 • wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;
 • koszty udziału nauczycieli w szkoleniach branżowych;
 • koszty konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzonych przez konsultantów, artystów o znaczącym dorobku artystycznym lub dydaktycznym lub specjalistów w danym zakresie sztuki albo nauki, dla nauczycieli zaj̨ęć edukacyjnych arystycznych w szkołach artystycznych.

 

Rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane określa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23.08.2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe. Zgodnie z § 2 ze środków tych mog̨ą być pokryte w części lub w całości:

1)    koszty związane z podró̇żą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy Kodeks pracy:

 • nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a Karty Nauczyciela,
 • osób organizuj̨ących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 3 Karty nauczyciela,

2)    koszty wynagrodzenia osób prowadzących:

 • daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli wskazaną w 70a ust. 3a pkt 1 Karty Nauczyciela,
 • działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która formę , wspomaganie lub sieć organizuje;

3)    opłaty pobierane za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4)    koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

 

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia na każdy rok szkolny dyrektor szkoły określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, uwzględniając:

 • wyniki nadzoru pedagogicznego;
 • wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego;
 • zadania związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;
 • wymagania wobec szkół i placówek;
 • wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów lub opłat o których dofinasowanie ubiega się nauczyciel.

Należy także wziąć pod uwagę, czy dana forma doskonalenia została ujęta w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli opracowanym przez organ prowadzący szkołę (§ 5 i § 6 ww. rozporządzenia).

Podstawa prawna:

 • 70a ust. 3a ustawy z 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.08.2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653);
 • 4 ust. 1 pkt 5, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 220 poz. 2176).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz