Kwalifikacje dyrektora przedszkola niepublicznego
Odpowiada
11.10.2011
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Jestem nauczycielem kontraktowym, z trzyletnim stażem pracy, nie mam ukończonego kursu zarządzania oświatą. Czy mogę pełnić funkcję dyrektora w przedszkolu niepublicznym?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm., ostatnie DzU z 2010 r. nr 148, poz. 991) osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Zgłoszenie przedszkola niepublicznego do ewidencji musi zawierać dane dotyczące kwalifikacji jej dyrektora. Nie oznacza to jednak, że musi on mieć jakieś specjalne kwalifikacje ustalone ustawą czy rozporządzeniem.

Wobec powyższego stanowisko dyrektora przedszkola niepublicznego może zajmować osoba niebędąca nauczycielem. Jeżeli dyrektorem jest nauczyciel, to nie wymaga się stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Organ prowadzący może sam określić warunki dla przedszkola niepublicznego. Mogą one być identyczne z tymi, które zostały opisane w rozporządzeniu dla dyrektorów placówek publicznych.

Oczywiście może się zdarzyć, ze organ prowadzący zażąda by dyrektor przedszkola niepublicznego miał kwalifikacje, które uprawniają go do pracy w szkole. Ponadto może oczekiwać od kandydata:

– ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

– posiadania co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletniego stażu pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

– by przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku.

Organ prowadzący przedszkole niepubliczne powinien żądać od kandydatów także:

– potwierdzenia spełnienia warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

– oświadczenia, że kandydat na dyrektora nie był karany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

– oświadczenia, że kandydat na dyrektora nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie, nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Warunki te są istotne ze względu na specyfikę pracy w przedszkolu niepublicznym. Jednak to, czy kandydat na dyrektora musi je spełniać, czy też nie zależy tylko i wyłącznie od organu prowadzącego.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz