Kwalifikacje do nauki chemii w szkole podstawowej
Odpowiada
31.05.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

 

Dzień dobry, mam ukończone studia magisterskie na kierunku biologia. Czy po nich mogę uczyć chemii w szkole podstawowej, czy muszę skończyć dodatkowy kurs? Czy wystarczy skończyć kurs Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, czy musi to być kurs związany z nauczaniem chemii?

Odpowiedź:

Nauczycielka nie posiada kwalifikacji do nauczania chemii w szkole podstawowej. Jednak ostateczną decyzję w tej sprawie musi podjąć dyrektor szkoły. Jeżeli nie ma kwalifikacji należy je uzupełnić w formie

Uzasadnienie:

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, w tym w szkole podstawowej, określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych posiada m.in. osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Jednocześnie w § 2 pkt 10 lit. b  rozporządzenia zostało zawarte, że ilekroć jest mowa "o kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji" należy przez to rozumieć także kierunek, którego zakres określony w standardach kształcenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia, dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmowały treści nauczanego przedmiotu, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym.

 Zatem w tym przypadku należy ustalić, czy standardy kształcenia na kierunku biologia "w grupie treści podstawowych i kierunkowych" obejmowały treści nauczanego przedmiotu, czyli chemii, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu w szkole podstawowej. Posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć podlega nadzorowi pedagogicznemu sprawowanemu przez kuratora oświaty.

Ponadto z pytania nie wynika, czy opisana osoba posiada przygotowanie pedagogiczne. Jeżeli nie to należy uzupełnić również i te wymagania. Obecnie publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli nie mogą już organizować kursów kwalifikacyjnych w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli, poza nauczycielami praktycznej nauki zawodu. Przed wyborem kursu należy sprawdzić w kuratorium oświaty czy firma posiada zgodę kuratora na organizację takiego kursu kwalifikacyjnego.

Podstawa prawna:

  • 2 pkt 10 lit. b , § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.),
  • 55 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.:Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz