Kwalifikacje do nauczania przysposobienia obronnego
Odpowiada
12.01.2009PYTANIEJakie kwalifikacje powinnam zdobyć, by móc nauczać przysposobienia obronnego w gimnazjum?


W projekcie nowej podstawy programowej, która ma obowiązywać od roku szkolnego 2009/2010, zaplanowano wprowadzenie w klasie pierwszej gimnazjum przedmiotu przysposobienie obronne – edukacja dla bezpieczeństwa. Mam uprawnienia do nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie.
ODPOWIEDŹSzczegółowe kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk nauczycieli w poszczególnych typach szkół zawarto w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU z 2002 r., Nr 155, poz. 1288). Zgodnie z przywołaną regulacją kwalifikacje do objęcia stanowiska nauczyciela w gimnazjum ma osoba, która posiada przygotowanie pedagogiczne i legitymuje się dyplomem ukończenia:


– studiów magisterskich na kierunku zgodnym lub zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć,


– studiów magisterskich w specjalności zgodnej lub zbliżonej do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć,


– studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć i ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć,


– studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć,


– studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć albo dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.W Pani sytuacji należałoby ukończyć studia podyplomowe na kierunku przysposobienie obronne, ewentualnie odbyć kurs kwalifikacyjny z zakresu tego przedmiotu. Ukończenie wspomnianych studiów podyplomowych dawałoby Pani uprawnienia do nauczania przysposobienia obronnego we wszystkich typach szkół, natomiast po kursie kwalifikacyjnym może Pani nauczać tylko w szkole podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej. Przez kurs kwalifikacyjny, zgodnie z § 1 pkt 2 przywołanego wcześniej rozporządzenia MENiS, należy rozumieć kurs kwalifikacyjny prowadzony przez placówkę doskonalenia nauczycieli, zakład kształcenia nauczycieli lub inną uprawnioną do prowadzenia takich kursów jednostkę doskonalenia nauczycieli.
Jeżeli chodzi o studia podyplomowe, to muszą być to studia nadające kwalifikacje nauczycielskie, czyli muszą być prowadzone przez uczelnię wyższą i trwać co najmniej trzy semestry oraz obejmować przynajmniej 350 godzin (załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (DzU z 2004 r., Nr 207, poz. 2110)).Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz