Kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Odpowiada
23.08.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mam bardzo ważne pytanie, gdyż niedawno przeczytałam o wymaganiach dla nauczycieli języków obcych uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Mam obecnie licencjata po ukończeniu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych (specjalność nauczycielska) i teraz robię studia magisterskie (specjalność translatoryka). Czy będę mogła uczyć w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych po tych studiach? Mam przygotowanie pedagogiczne po licencjacie do nauczania i stąd moje pytanie. Czy to też musi być ciągłość na studiach magisterskich?

Odpowiedź:

Nauczyciel, który ukończył studia drugiego stopnia w zakresie języka obcego oraz nauczycielskie kolegium języków obcych posiada kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolach, szkołach i placówkach. Natomiast dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych potwierdza uzyskanie przygotowania pedagogicznego w specjalności danego języka obcego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami § 12 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach, szkołach i placówkach posiada osoba, która ukończyła:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i legitymuje się:

a) świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub

4)    nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego.

 

Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada również osoba, która:

1)   ukończyła studia pierwszego stopnia:

a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

2)   ukończyła studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:

a) świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub

3)   ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się:

a) świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub

4)   legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z przepisami § 2 ust. 2 rozporządzenia  przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

 

Podstawa prawna:

  • 9 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),
  • 3, 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1289),
  • załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz