Korzystanie z sali gimnastycznej
Odpowiada
12.03.2014
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Czy wychowawca internatu może po zajęciach lekcyjnych pójść z grupą kilku uczniów do sali gimnastycznej, gdzie jest siłownia, by ćwiczyć? Czy musi mieć uprawnienia trenera lub być nauczycielem WF?

ODPOWIEDŹ

Podstawowym dokumentem organizacyjnym szkoły, w którym dyrektor określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, jest arkusz organizacji szkoły. Przepisy ramowych statutów poszczególnych typów szkół i placówek określone w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r., nr 61, poz. 624 z późn. zm.), dalej r.s.p.s., są podstawą do corocznego sporządzania arkusza organizacji szkoły. Projekt arkusza do zatwierdzenia przez organ prowadzący składa dyrektor do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, którego arkusz dotyczy. Wypełniony (wpisany numer i data uchwały opinii rady pedagogicznej w sprawie przydziału zajęć) i opieczętowany arkusz przekazuje się organowi prowadzącemu najczęściej w formie papierowej i elektronicznej. Organ prowadzący szkołę zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 30 maja danego roku.

Zapisy r.s.p.s. obligują dyrektorów szkół do zamieszczenia w arkuszu organizacyjnym następujących danych:

• liczba pracowników szkoły (etaty pedagogiczne i etaty administracji i obsługi), w tym urlopy zdrowotne, oddelegowania do pracy w związkach zawodowych, uzupełniające etaty w szkole i w innej placówce,

• liczba stanowisk kierowniczych,

• ogólna liczba godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,

• liczba godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

• liczba uczniów (w tym z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej),

• liczba oddziałów (w tym sportowych, integracyjnych, dwujęzycznych itd.).

Arkusz organizacji pracy szkoły określa nie tylko szczegółową organizację nauczania, lecz także wychowania i opieki w danym roku szkolnym, dlatego należy w nim uwzględnić także informacje dotyczące: • biblioteki szkolnej, świetlicy, internatu, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, • kwalifikacji oraz wymiaru zatrudnienia bibliotekarza, wychowawców świetlicy lub internatu oraz nauczycieli realizujących ustalone w szkole formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, • zajęć dodatkowych realizowanych przez nauczycieli zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. DzU. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Z powyższego wynika, że nauczyciel może z uczniami na terenie szkoły prowadzić zajęcia obowiązkowe oraz zajęcia dodatkowe przewidziane w arkuszu organizacyjnym. Brak jest jednak podstaw prawnych do wyrażenia zgody, by nauczyciel poza godzinami pracy i godzinami zajęć prowadził zajęcia z grupą uczniów w szkolnej sali gimnastycznej. W takim przypadku musi on mieć odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć.

 

Marta Handzlik prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Miałam podobny dylemat i żeby uniknąć problemów postanowiłam za namową Pani dyrektor zrobić podyplomówkę z gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej tak, aby móc prowadzić zajęcia z tego zakresu. Wybór uczelni padł na WSKZ, bo mają w ofercie studia online- obecnie z uwagi na dużo obowiązków pozaszkolnych nie mogłabym dojeżdżać na zajęcia.

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz