Konkurs na dyrektora szkoły
Odpowiada
13.05.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry, mam krótkie pytanie: czy przedstawiciele Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły mogą być wybrani przed ogłoszeniem konkursu?

Odpowiedź:

Moim zdaniem nie.

Rada pedagogiczna i rada rodziców dopiero po ogłoszeniu konkursu powinna podjąć uchwałę wyznaczającą przedstawicieli do komisji konkursowej.

Uzasadnienie:

Rada pedagogiczna, zgodnie z regulaminem rady,  podejmuje uchwałę w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły na podstawie art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. a Prawa oświatowego  Dyrektor szkoły przesyła organowi prowadzącemu imienne zgłoszenie przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji konkursowej zgodne z podjętą uchwałą rady pedagogicznej. Organ prowadzący może żądać od dyrektora szkoły uwierzytelnionych uchwał rady lub wyciągów  z protokołu zebrania rady pedagogicznej (wyrok Sądu Administracyjnego w Lublinie z 09.04.2019 r., III SA/Lu 606/18). Na podstawie informacji uzyskanych od organów wymienionych w art. 63 ust. 14 p.o. wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa zarządzeniem powołuje wskazane imiennie osoby do skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

Podobnie rada rodziców powinna podjąć stosowną uchwałę. Zgodnie z przywołanym przepisem rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

Jeśli regulamin rady rodziców zawiera uregulowania dotyczące sposobu wyłaniania jej przedstawicieli do prac w komisji powołanej przez organ prowadzący w celu przeprowadzenia przedsięwzięcia jakim jest konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, to należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Podstawa prawna:

  • 63 ust. 14 pkt 2 lit. a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz