Kompetencje rady pedagogicznej
Odpowiada
09.01.2009PYTANIEProszę o dokładne określenie, jakie kompetencje ma rada pedagogiczna.
ODPOWIEDŹRada pedagogiczna jest jednym z najważniejszych organów działających w szkole. Podejmuje ona kluczowe decyzje związane z funkcjonowaniem danej placówki, nauczaniem i wychowywaniem oraz opieką nad uczniami. Kompetencje rady pedagogicznej określa Ustawa o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572). W artykule 41. ustawy zostały określone
decyzje, które rada podejmuje w drodze uchwały pedagogicznej. Do takich należą: klasyfikacja i promocja uczniów, decyzje w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, skreślanie uczniów z listy (nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym – art. 16 ust. 5) oraz dokonywanie nowelizacji w statucie bądź zatwierdzanie nowego statutu szkoły (w przypadku gdy w szkole istnieje rada szkoły, to ona podejmuje uchwały dotyczące statutu, natomiast rada pedagogiczna przygotowuje projekty).
Rada pedagogiczna podejmuje też uchwały dotyczące planów pracy szkoły, a zatem: szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania, planów wychowawczych i programu profilaktyki, programu zajęć dodatkowych i obowiązkowych, regulaminu szkoły, rady pedagogicznej oraz kalendarium szkoły.
Wszystkie uchwały rady pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.Oprócz podejmowania uchwał rada pedagogiczna opiniuje dokumenty, w tym organizację pracy szkoły – arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projekt finansowy szkoły, wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i wyróżnień, propozycje dyrektora dotyczące przydziałów czynności nauczycieli oraz stałych miejsc pracy.Katarzyna Wójtowicz
– zastępca dyrektora Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz