Klasyfikacja końcoworoczna w szkole podstawowej
Odpowiada
22.06.2012
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

W klasie I i II szkoły podstawowej obecnie wyniki osiągnięć uczniów z j. obcego są oceniane opisowo w ramach obowiązkowych zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

Uczeń otrzymuje promocję, jeśli nauczyciel oceni pozytywnie jego osiągnięcia. Czy w sytuacji, gdy nauczyciel j. obcego negatywnie ocenia osiągnięcia ucznia, a nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej pozytywnie ocenia osiągnięcia z pozostałych edukacji, uczeń nie otrzymuje promocji do następnej klasy? Nadmieniam, że chodzi o ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadającym stosowne orzeczenie.

ODPWIEDŹ

Zgodnie z § 11 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w szkołach publicznych (DzU z 2007 r., nr 83, poz. 562, z późn. zm.) klasyfikacja roczna w klasach I–III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenia jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. Zgodnie z § 13 ust. 3 przywołanego rozporządzenia, w klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Ocena taka powinna uwzględniać poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Przepisy wspomnianego rozporządzenia w § 6 nakładają na nauczyciela obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie indywidualnego nauczania, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak również ucznia nie posiadającego wskazanego wcześniej orzeczenia lub opinii, ale objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających opracowanym dla wspomnianego ucznia. Natomiast zgodnie z § 20 ust. 1 uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Brak takiej promocji może nastąpić, zgodnie z przepisem § 20 ust. 9 przywołanego rozporządzenia, tylko w wyjątkowych sytuacjach. Decyzję w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

Mając na uwadze powyższe, uczeń pomimo negatywnej oceny opisowej wystawionej przez nauczyciela języka obcego otrzyma promocję do następnej klasy, chyba że zaistnieją, wskazane wcześniej, przesłanki zawarte w § 20 ust. 9 wskazanego wyżej rozporządzenia.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz