Informowanie dyrektora szkoły o dodatkowym zatrudnieniu
Odpowiada
13.11.2012
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Mam pytanie dotyczące dodatkowej pracy, pracuję w szkole podstawowej na etacie (umowa o pracę), a ponad to od kilku lat pracuję w prywatnym technikum (umowa o dzieło).

Dyrektor gdy dowiedział się, że mam dodatkowe godziny, zażądał ode mnie oświadczenia z informacją w jakiej szkole pracuję i ile godzin. Nie wiem, czy mam napisać to oświadczenie czy nie?

ODPOWIEDŹ

Przepisy Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), ani ustawy o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nie zakazują nauczycielom podejmowania dodatkowego zatrudnienia, jak również nie nakazują ani informowania dyrektora szkoły o podjęciu takiego, ani uzyskiwania jego zgody na nie. Takich regulacji nie wprowadziły również akty wykonawcze do przywołanych ustaw. Również przepisy Kodeksu pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) nie zabraniają podejmowania dodatkowego zatrudnienia w formie drugiego etatu czy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przepis art. 221§ 1 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

– imię/imiona i nazwisko,

– imiona rodziców,

– datę urodzenia,

– miejsce zamieszkania/adres do korespondencji,

– wykształcenie,

– przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Natomiast od osoby już zatrudnionej, pracodawca może żądać podania:

– innych danych osobowych pracownika, niezależnie od wskazanych wyżej, jak też imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,

– numeru PESEL.

Przepis art. 1011 § 1 Kodeksu pracy daje możliwość zawarcia z pracownikiem dodatkowej umowy o zakazie konkurencji wobec pracodawcy. W takiej sytuacji pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Zawarcie takiej umowy jest możliwe również w warunkach szkolnych.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli nie została zawarta z Panią dodatkowa umowa o zakazie konkurencji, ma Pani pełne prawo podjąć dodatkowe zatrudnienie. Nie musi Pani również o tym fakcie informować dyrektora. Żądanie napisania wspomnianego w pytaniu oświadczenia uważam za bezzasadne.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz