Gotowość do podjęcia nauki w szkole podstawowej
Odpowiada
18.09.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Czy szkoła podstawowa może żądać od rodzica w procesie rekrutacji dziecka druku wydawanego przez przedszkole, a konkretnie Informacji o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (MEN-I/54/2)?

Odpowiedź:

Przepisy dotyczące procesu rekrutacji do szkół publicznych reguluje rozdział 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 20e ust. 1 przywołanej ustawy do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkujących w tym obwodzie.

Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Zgodnie z przepisem art. 20e ust. 4 przywołanej ustawy kryteriom tym organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że informację o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.

Elementy wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wskazane zostały w art. 20t ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z przywołaną regulacją wniosek ten zawiera:

- imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w wypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- imiona i nazwiska rodziców kandydata,

- adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata,

- adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,

- wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Ponadto do wniosku dołącza się dokumenty wskazane w przepisach art. 20t ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Nie ma wśród nich wymienionej w pytaniu Informacji o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (MEN-I/54/2).

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 893 z późn. zm.) przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o jego gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Zgodnie z opinią Ministerstwa Edukacji Narodowej informację tę otrzymują rodzice i to oni decydują o ewentualnym przekazaniu jej szkole, do której dziecko będzie uczęszczało, jeżeli uznają, że zawarte w niej uwagi mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju. Szkoła nie ma natomiast prawa żądać od rodziców udostępnienia wspomnianej informacji (https://men.gov.pl/2013-08-03-12-08-13/diagnoza-przedszkolna).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz