Godziny karciane
Odpowiada
13.01.2014
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

W szkole, w której pracuję, pojawił się ostatnio problem w interpretacji rozliczania tzw. godzin karcianych. W związku z powyższym mam pytanie, czy jest możliwe zaliczenie nadliczbowo zrealizowanych godzin z pierwszego semestru na rzecz drugiego semestru, czy też muszę w drugim semestrze wypracować 18 godzin, pomimo wypracowania w pierwszym semestrze 26 godzin przy wymaganych 18?

 

ODPOWIEDŹ

Szczegółowe regulacje wszystkich kwestii związanych z godzinami karcianymi, w tym rozliczenie tych godzin, pozostają w kompetencji dyrektora danej szkoły.

 

Dodatkowe zajęcia realizowane przez nauczycieli powinny być rejestrowane i rozliczane w dziennikach zajęć pozalekcyjnych w okresach półrocznych (art. 42 ust. 7a KN). Zajęcia te rozlicza się z wyłączeniem ferii zimowych, ferii letnich, dni wolnych od pracy oraz przerw w nauce określonych w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego. Ponadto w sytuacji usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela wynikającej z niezdolności do pracy, wymiar dodatkowych zajęć ulega obniżeniu odpowiednio o jedną godzinę lub dwie godziny (w zależności od zatrudniającej placówki) za każdy tydzień niezdolności pełnozatrudnionego nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym (art. 42 ust. 3c KN). Przepisy nie regulują szczegółowo kwestii związanych z godzinami karcianymi, w tym sytuacją przedstawioną w pytaniu. Nie wskazują ponadto – po pierwsze – zasad nadliczbowej realizacji godzin karcianych, a po drugie – ich rozliczania na poczet wymaganych godzin w kolejnym semestrze.

 

Oznacza to, iż szczegółowe regulacje wszystkich kwestii związanych z godzinami karcianymi pozostają w kompetencji dyrektora danej szkoły. Dyrektor szkoły odpowiada bowiem za prawidłową realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole, a zatem do jego kompetencji będzie należało ustalenie zasad realizacji oraz rozliczania dodatkowych zajęć (art. 7 ust. 2 KN). W mojej ocenie jednak przepisy wskazują, że generalnie w każdym tygodniu powinny być realizowane godziny karciane, a tylko przy usprawiedliwionej nieobecności wynikającej z niezdolności do pracy nauczyciela ich wymiar ulega zmniejszeniu. Jednak ostateczna decyzja należy do dyrektora.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

 

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz