Godzina zajęć nauczania indywidualnego
Odpowiada
01.02.2010

PYTANIE

Czy godzina zajęć: nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych, zajęć terapeutycznych i logopedycznych w szkole ogólnodostępnej powinna trwać 60 minut, czy 45 minut? Czy są przepisy, które konkretnie to rozstrzygają?


ODPOWIEDŹ

Godzina lekcyjna w szkole publicznej trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Określa to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.). Zapis tej regulacji powtarzany jest w ramowych statutach wszystkich typów szkół publicznych – od szkoły podstawowej do szkół ponadgimnazjalnych. Zmienia się jedynie numer paragrafu, w którym jest umieszczony. Dla przykładu przytaczam fragmenty ramowego statutu gimnazjum:

„§ 6 Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 12 ust. 3”.

„§ 12 ust. 3 Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych”.

Modyfikacja tego zapisu występuje jedynie w ramowym statucie publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (załącznik 5f do wyżej wymienionego rozporządzenia). Zgodnie z zapisem § 7 godzina lekcyjna trwa 45 minut, ale w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut. Jak widać minister edukacji narodowej nie przewidział możliwości skracania czasu godziny lekcyjnej w tego typu szkole do 30 minut.

Omawiane określenie czasu trwania godziny lekcyjnej jest jedyną regulacją prawną tej kwestii. Należy więc rozumieć, że dotyczy wszystkich zajęć edukacyjnych, w tym nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych, zajęć terapeutycznych i logopedycznych. Upewnia nas w tym zapis § 10 ust. 2 cytowanego już ramowego statutu publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, który brzmi:

„W arkuszu organizacji szkoły specjalnej zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły specjalnej, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę specjalną oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli”.

Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz