Emerytura
Odpowiada
12.10.2009PYTANIECzy zwalniając się ze szkoły na podstawie art. 20 KN i odchodząc na emeryturę, mogę podjąć pracę na pół etatu w dotychczasowym miejscu pracy?
ODPOWIEDŹProblem dotyczy rozwiązania stosunku pracy z przyczyn związanych ze zmianą organizacji pracy szkoły z nauczycielem zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć. Z pytania wnioskuję, że nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy – nauczyciel przeszedł na emeryturę, a więc nie skorzystał z innych możliwości przewidzianych prawem, to jest wyrażenia zgody na ograniczenie zatrudnienia lub przejścia w stan nieczynny.


Przypomnijmy, że art. 20 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela określa możliwość rozwiązania z nauczycielami stosunku pracy przez dyrektora szkoły w przypadku całkowitej likwidacji szkoły.


Natomiast w wypadku:


· częściowej likwidacji szkoły;


· zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole;


· zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć


dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może także wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.


Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela z nauczycielem szkoły feryjnej następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Przepis art. 20 dotyczy trybu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi w
pełnym wymiarze zajęć. W przypadku, gdy nauczyciel zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć, rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze jego zatrudnianie, następuje na podstawie art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.


W jej konkretnej sytuacji nauczyciel po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy mógł przejść na emeryturę pod warunkiem posiadania trzydziestoletniego okresu zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze.
Ponowne zatrudnienie nauczyciela (już emeryta) jest możliwe tylko wtedy, gdy pracodawca – dyrektor szkoły dysponuje odpowiednią ilością godzin (w tym przypadku w grę wchodzi połowa etatu).
Musimy pamiętać, że decyzje w zakresie zatrudnienia leżą w gestii dyrektora szkoły (który może, ale nie musi zatrudnić emeryta). Jeżeli zdecyduje o zatrudnieniu nauczyciela-emeryta to w takim wypadku od września nawiązuje z nim nowy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę – ale bez prawa do ponownej odprawy emerytalnej. Odprawa taka przysługuje raz w życiu.


Podstawa prawna


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674; art. 20, art. 27. art. 88).Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz