Ekwiwalent za urlop
Odpowiada
24.08.2012
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

W dniu 9 stycznia zmarł emerytowany nauczyciel zatrudniony od 1 września w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy należy naliczyć ekwiwalent za urlop?

ODPOWIEDŹ

Wbrew pozorom trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, nie wiedząc, czy umowa o pracę z tym nauczycielem była zawarta na czas określony krótszy niż 10 miesięcy w ciągu roku szkolnego czy na czas nieokreślony. Na potrzeby odpowiedzi przyjmuję, że nauczyciel był zatrudniony na czas nieokreślony lub na okres dłuższy niż 10 miesięcy.

Karta Nauczyciela nie zawiera odrębnych regulacji dotyczących postępowania w razie śmierci nauczyciela, dlatego też w sytuacji śmierci pracownika, na mocy art. 91c ust. 1 KN, stosuje się przepisy Kodeksu pracy. Dyrektor powinien m.in. wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela rodzinie zmarłego (art. 631 K.p.). Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.

W przedstawionym przypadku prawo do pierwszego urlopu powstaje w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do kolejnych urlopów – w każdym kolejnym roku kalendarzowym. Jeżeli więc nauczyciel, zakładając, że mowa o placówce feryjnej, przepracował od września 2010 r. do 9 stycznia 2011 r., to nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego, a tym samym nie ma mowy o prawie do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Przepis art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela stanowi bowiem, że w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego ze względu m.in. na wygaśniecie stosunku pracy, nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny nie więcej jednak niż za 8 tygodni.

Zatem nauczyciel nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego, i tym samym ekwiwalentu za jego niewykorzystanie. Nabyłby do niego prawo, gdyby w dniu poprzedzającym ferie szkolne pozostawał w zatrudnieniu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.), art. 63 1.

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), art. 64, 65 i art. 91c ust. 1.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz