Egzamin klasyfikacyjny
Odpowiada
14.09.2009PYTANIEJestem wychowawcą klasy szóstej. Jeden z moich uczniów otrzymał ocenę roczną niedostateczną z muzyki, a drugi nie został klasyfikowany z tego przedmiotu.


Muzyka w szkole podstawowej dla mojej klasy skończyła się w I semestrze tego roku. Od II semestru będzie już plastyka. Czy wspomniani uczniowie ci mogą podejść do egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego? W jakim terminie? Czy dopiero w ostatnim tygodniu ferii letnich?
ODPOWIEDŹ
Pytanie dotyczy kilku kwestii:


– możliwości zdawania egzaminu klasyfikacyjnego,


– możliwości zdawania egzaminu poprawkowego,


– terminu zdawania obu egzaminów.


Odpowiedzi na nie szukać należy w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562 ze zm.).


Warunki zdawania egzaminu klasyfikacyjnego określa § 17 rozporządzenia. Zgodnie z nim uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.


Nieco inaczej wygląda sytuacja
ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności. Musi on (lub jego rodzice)
wystąpić z wnioskiem do rady pedagogicznej o zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. Egzamin odbędzie się, jeżeli rada pedagogiczna wyrazi zgodę.


Należy pamiętać, że zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia, jeśli w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
uczeń otrzyma ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy.


Warunki zdawania egzaminu poprawkowego określa § 21 rozporządzenia, który mówi, że począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej)
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.


W rozporządzeniu są dwa odrębne zapisy dotyczące sposobu ustalania terminu egzaminów klasyfikacyjnego i poprawkowego. Oto one:


㤠17.9.
Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)”.


㤠21.4.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego”.


Nie wolno zapominać, że szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, a więc także egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, określać powinien, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia, statut szkoły.Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz