Egzamin gimnazjalny z języka obcego
Odpowiada
10.06.2008PYTANIEUczennica w przyszłym roku będzie zdawać egzamin gimnazjalny. Czy, będąc w klasie z obowiązkowym niemieckim i dodatkowym angielskim, może wybrać na egzaminie z języka obcego angielski? Jeżeli nie, czy są jakieś wyjątkowe wypadki, w których można taką zgodę uzyskać?
ODPOWIEDŹW tym przypadku uczennica może wybrać na egzaminie gimnazjalnym z języka obcego
język obowiązkowy, czyli niemiecki ponieważ przepisy wyraźnie dają
tylko taką możliwość. Paragraf 35 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych mówi że: „do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu tylko tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego”.


Od kwietnia 2009 r. w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń będzie zdawał obowiązkowo wybrany
język obcy nowożytny znajdujący się na liście języków obcych nowożytnych – z tą różnicą, iż język wybrany przez ucznia musi być językiem obowiązkowym, a nie dodatkowym i nauczanym w szkole.


Tak więc egzamin gimnazjalny, sprawdzający wiadomości i umiejętności uczniów ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, składać się będzie nie z dwóch, ale z trzech części:


1. w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,


2. w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,


3. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.


Uczniowie przystępują do
trzeciej
części egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków:

 • angielskiego,
 • francuskiego,
 • hiszpańskiego,
 • niemieckiego,
 • rosyjskiego,
 • włoskiego.

Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin, powinien ukazać się informator zawierający opis egzaminu i kryteria oceniania. W przypadku
gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z w/w języków
do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. Wybór jest jednak ograniczony do
języka,
którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.


Uwaga!


Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Część pierwsza i druga trwają po
120 minut,
a trzecia 90 minut. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu maksymalnie po
50 punktów. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wynik ten jest ostateczny.


Należy również pamiętać, że
wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły oraz nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły.


Uczeń, który z przyczyn losowych (np. pogrzeb w rodzinie) lub zdrowotnych (np. choroba) nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w całości lub części w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego w dodatkowym terminie (termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej),
nie później niż do 20 sierpnia danego roku w miejscu wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej.


Należy jednak zauważyć, że uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku szkolnego,
powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku szkolnym.


Dodatkowo warto pamiętać, iż:

 • wprowadzono zapis, że z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego są zwolnieni jedynie laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
  (DzU z 2002 r., Nr 13, poz.125);
 • tylko uzyskanie tytułu laureata olimpiad i konkursów przedmiotowych daje prawo do zwolnienia z części egzaminu oraz przyjęcia do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej;
 • członkami zespołu egzaminacyjnego nadzorującego egzamin gimnazjalny w danej sali nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części egzaminu, a w przypadku egzaminu z języka obcego – nauczyciele tego języka.


Podstawa prawna:


1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r., Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).


2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572).


3. Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (DzU z 2002 r., Nr 13, poz. 125).Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz