Dziennik internetowy
Odpowiada
15.04.2010

PYTANIE

Czy dyrektor może zlecić prowadzenie dodatkowego (drugiego) dziennika w Internecie, jednocześnie nie zapewniając technicznych środków (komputera) na lekcji?


Powoduje to konieczność pracy (prowadzenie ewidencji) po lekcjach, w dodatkowym nieodpłatnym czasie.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 42 ust 1 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. W ramach tego czasu nauczyciel zobowiązany jest wykonywać czynności określone w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela. Składają się na nie:

- zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami (ich wymiar dla poszczególnych grup nauczycieli został określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela) – tzw. Pensum,

- inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (z uwzględnieniem art. 42 ust 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela),

- zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Prowadzenie dodatkowego dziennika w Internecie może mieścić się w zakresie obowiązków nauczyciela. Mając na uwadze powyższe, dyrektor może zlecić prowadzenie ewidencji w Internecie poza godzinami dydaktycznymi nauczyciela, byleby tygodniowy wymiar godzin nie przekroczył 40. Wynika z tego również, że podczas zajęć dydaktycznych dyrektor nie musi zapewnić nauczycielowi komputera w celu wykonania wspomnianych czynności. Musi jednakże zapewnić do niego dostęp w innym czasie.

Jedną z cech stosunku pracy jest to, że pracownik wykonuje pracę przy użyciu narzędzi i materiałów należących do podmiotu zatrudniającego, będącego organizatorem pracy (T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2006, s. 101). Podmiotem zatrudniającym nauczycieli w szkołach jest dyrektor szkoły. Nie może on więc wymagać, aby pracownicy wykonywali pracę na sprzęcie, który nie został im dostarczony przez szkołę (w tym przypadku komputera).

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz