Dziennik Indywidualnego nauczania
Odpowiada
03.02.2012
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Jestem wychowawcą III klasy gimnazjum. Mojej uczennicy przyznano nauczanie indywidualne ze względu na kontuzję nogi, a leczenie potrwa około 2 miesięcy. W dzienniku lekcyjnym, w którym jest ujęta, polecono mi wpisywanie nieobecności usprawiedliwionych.

Uczennica jest wzorowa i obawiam się, że zgodnie z taką interpretacją dyrektora szkoły na świadectwie ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem będzie miała bardzo dużo nieobecności w szkole. Prowadzony jest dodatkowy dziennik zajęć indywidualnych. Czy jest to prawidłowa interpretacja przepisów o nauczaniu indywidualnym? Czy nie powinno wpisywać się „nauczanie indywidualne”?

 

ODPOWIEDŹ

Indywidualne nauczanie organizuje się dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. Ta forma nauczania przeznaczona jest dla uczniów chorych, z ciężkimi urazami, po wypadkach, operacjach itd.

Zasady nauczania indywidualnego regulują:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 71b ust. 1a.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (DzU z 2008 r. nr 175, poz. 1086).

Nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne powinien realizować program w pełni dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniający poziom rozwoju intelektualnego i treści podstawy programowej.

 

Rodzaje dokumentów składających się na dokumentację przebiegu nauczania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU z 2002 r. nr 23, poz. 225, z późn. zm.).

Dokumentację przebiegu nauczania stanowią m.in. dziennik lekcyjny i dziennik indywidualnego nauczania.

W przypadku nauczania indywidualnego szkoła prowadzi odrębny dla każdego ucznia dziennik indywidualnego nauczania (§ 11 ust. 3 rozporządzenia). Jednak uczeń przynależy do konkretnej klasy – pozostaje wpisany do dziennika lekcyjnego (z odpowiednią adnotacją o realizacji indywidualnego nauczania). W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecności uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych (§ 7 ust. 3 rozporządzenia). Oznacza to, że jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole i ma przydzielone indywidualne nauczanie, to taka informacji bezwzględnie musi się znaleźć w dzienniku lekcyjnym. Do tego dziennika należy również wpisać ustalone dla ucznia oceny roczne (semestralne) oraz ocenę z zachowania.

Pozostała dokumentacja, w tym wydawanie świadectw, prowadzona jest analogicznie jak w stosunku do innych uczniów tej klasy.

 

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz