Dzień wolny
Odpowiada
03.03.2010

PYTANIE

Czy księdzu przysługuje dzień wolny w tygodniu od nauki w szkole?


ODPOWIEDŹ

Nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu rozłożonych na 5 dni pracy (art. 42 KN).

Ustalony dla nauczyciela pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu tylko wtedy, gdy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto określone w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Uzasadnienie:

Naukę religii w szkole regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zgodnie z rozporządzeniem nauczyciela religii (księdza, katechetę) zatrudnia się na podstawie pisemnego skierowania do danej placówki, wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego (w przypadku Kościoła katolickiego) lub właściwe władze zwierzchnie kościołów i związków wyznaniowych (w przypadku pozostałych kościołów). Cofnięcie skierowania jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danym przedszkolu lub szkole.

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Konferencja Episkopatu Polski Kościoła katolickiego oraz właściwe władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych – w porozumieniu w Ministrem Edukacji Narodowej.

Warto dodać, że nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.

Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Opiekę nad uczniami w tym czasie zapewniają nauczyciele religii.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.

Kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli (w tym księży i katechetów) regulują przepisy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Art. 42c ust. 1 KN nakłada na nauczycieli obowiązek pracy w ciągu 5 dni tygodnia. Ustawa nie przewiduje odstępstwa od tej zasady i w każdym tygodniu roku szkolnego nauczyciel ma obowiązek pracować określoną ilość dni (5 dni). Ustalony dla nauczyciela pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu tylko wtedy, gdy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto określone w ustawie o dniach wolnych od pracy.

Warto zwrócić również uwagę na zmianę w przepisach ustawy KN regulujących kwestię możliwości obniżenia pensum. Jeszcze nie tak dawno art. 42a ust. 1 Karty Nauczyciela dopuszczał możliwość obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (pensum), na czas określony lub do odwołania (decydował dyrektor za zgodą organu prowadzącego szkołę), ze względu na:

– doskonalenie się,

– wykonywanie pracy naukowej,

– wykonywanie prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub placówkę albo

– ze względu na szczególne warunki pracy nauczyciela w szkole lub placówce.

W wyniku nowelizacji ustawy to organ prowadzący szkołę lub placówkę otrzymał kompetencje do określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz do określenia warunków i trybu tego obniżenia. Na mocy art. 91d Karty Nauczyciela kompetencje te wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa w trybie uchwały.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz