Dodatkowe zajęcia w przedszkolu
Odpowiada
12.12.2008PYTANIECzy to prawda, że od tego roku szkolnego nie można w przedszkolach przeprowadzać dodatkowych zajęć, na przykład języka angielskiego, gimnastyki czy rytmiki w godzinach między 8:00 a 13:00, ponieważ wtedy powinno się realizować podstawę programową, w której wspomniane zajęcia się nie mieszczą?


Dodam jeszcze, że zajęcia te są dodatkowo opłacane przez rodziców. Gdzie mogę znaleźć regulacje prawne na ten temat?
ODPOWIEDŹW tym przypadku warto przeanalizować przede wszystkim następujące akty prawa oświatowego zewnętrznego:


– Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 6);


– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (§ 6 i § 10 załącznika nr 1 – DzU, Nr 61, poz. 624);


– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – DzU, Nr 51, poz. 458 z późn. zm.)


Ponadto należy uwzględnić akty prawa wewnętrznego i opracowane przepisy wewnętrzne, takie jak:


– statut przedszkola;


– ramowy rozkład dnia;


– szczegółowy rozkład dnia.


Z ww. przepisów prawa oświatowego wynika, iż należy przeznaczyć
na realizację podstawy programowej (zajęcia obowiązkowe)
w przedszkolu minimum 5 godzin dziennie z dziennego czasu pracy przedszkola (patrz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół). Zajęcia obowiązkowe w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są bezpłatne (art. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty). Zgodnie z ramowym statutem publicznego przedszkola praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe niezależnie od obligatoryjnie realizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:


– dla dzieci w wieku 3–4 lat – około 15 minut,


– dla dzieci w wieku 5–6 lat – około 30 minut.Zajęcia dodatkowe realizuje się poza 5-godzinnym czasem pracy przeznaczonym na zajęcia obowiązkowe.Organizacja pracy przedszkola


Organizację pracy przedszkola określa
ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Na podstawie „ramówki” nauczyciel dla prowadzonego przez siebie oddziału ustala indywidualnie
szczegółowy rozkład dnia zindywidualizowany dla każdego oddziału, uwzględniający potrzeby i zainteresowania dzieci.Szczegółowy rozkład dnia powinien określać:


– liczbę godzin zajęć dziennie przeznaczoną na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (minimum 5 godzin dziennie),


– liczbę zajęć dodatkowych (zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych), realizowanych na wniosek rodziców.


Zajęcia dodatkowe ustalane przez dyrektora przedszkola mogą odbywać się w godzinach od 8:00 do 13:00 lub później, w zależności od szczegółowego rozkładu dnia.Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Wszystkie przepisy zmieniają się bardzo szybko, człowiek czasem sam nie wie o co chodzi. Ja na szczęście pracuje w kilku przedszkolach, w których są rewelacyjne Panie dyrektor i zawsze wszystko na bieżąco ogarniają 🙂 Ostatnio nawet dostałam propozycje żeby prowadzić dodatkowe zajęcia z rytmiki. Stwierdziłam, że to świetna sprawa wiec podjęłam studia podyplomowe na WSKZ-ecie na kierunku rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Te dodatkowe godziny są rewelacyjne, dzieciaki uwielbiają zajęcia, a ja mogę więcej czasu spędzać z maluchami.

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz