Dodatki w dwóch szkołach
Odpowiada
12.10.2009PYTANIEPracuję jako nauczycielka 17 lat w szkole na wsi w pełnym wymiarze. Pobieram tam dodatek za wysługę lat, dodatek wiejski i mieszkaniowy.


Niedawno zostałam zatrudniona w innej szkole (na terenie tej samej gminy) w zastępstwie za chorego nauczyciela na 12/18 etatu. Czy w związku z tym w drugiej szkole również należą mi się wspomniane dodatki?
ODPOWIEDŹArt. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) stwierdza, że wynagrodzenie nauczycieli, składa się m.in. z:


1) wynagrodzenia zasadniczego, oraz


2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy.


Kwestię dodatków do wynagrodzenia zasadniczego reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181 z późn. zm.).


§ 7 wspomnianego rozporządzenia reguluje kwestię dodatku za wysługę lat. Ust. 2 § 7 stwierdza, że
nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Mówi on zatem o więcej niż jednym stosunku pracy, a właśnie w takiej sytuacji jest zainteresowana. Jeden stosunek to umowa na czas nieokreślony, drugi stosunek to umowa na czas określony (w zastępstwie za chorego nauczyciela).


Wysokość omawianego dodatku reguluje art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela, który mówi, że nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.


Kwestię
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli reguluje Karta Nauczyciela, która w art. 54 stwierdza, iż nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców ma prawo do dodatku mieszkaniowego, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela. Z kolei Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (DzU nr 56, poz. 585 z późń. zm.) w § 1 ust. 8 stwierdza, że
nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.


Jeśli chodzi o dodatek wiejski przepisy dotyczące go zostały zawarte w KN, gdzie w art. 54 ust. 5 stwierdza się, iż nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Innymi słowy dodatek wiejski przysługuje jeśli nauczyciel:


1. posiada kwalifikacje,


2. zatrudniony jest na wsi lub mieście do 5000 mieszkańców.Jako że nie ma w kwestii dodatku wiejskiego innych prawnych uregulowań, w opisanej sytuacji dodatek ten w drugim miejscu pracy powinien być wypłacony.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz