Dodatki przy zatrudnieniu w dwóch szkołach
Odpowiada
06.04.2009PYTANIEPracuję w dwóch szkołach i mam dwie odrębne umowy. W jednej szkole mam 18/18 etatu i naliczane dodatki. W drugiej, która znajduje się na terenie wsi, mam 6/18 etatu, ale nie mam naliczanych dodatków – wiejskiego, stażowego i motywacyjnego. Czy to jest zgodne z prawem oświatowym?
ODPOWIEDŹRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU, Nr 22, poz. 181) w § 6 określa
ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego. Są to:


1. osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym,


2. osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze,


3. wprowadzenie innowacji pedagogicznych,


4. zaangażowanie w wykonywane czynności,


5. efektywne wypełnianie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem,


6. realizowanie zadań edukacyjnych wynikających z priorytetów lokalnej polityki oświatowej.


Art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674) mówi, iż wysokość stawek dodatków dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania określa corocznie organ prowadzący szkołę. Przy czym określa on również zasadę, iż
dodatek motywacyjny jest uznaniowy. Idąc tym tropem, można stwierdzić, że
jeśli dyrektor szkoły uzna, iż dany nauczyciel spełnia ogólne warunki przyznawania dodatku, to temu nauczycielowi przysługuje dodatek. Nie ma na to wpływu fakt, iż pracuje on również w innej szkole.


Kwestię
dodatku wiejskiego precyzuje art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela. Jeśli nauczyciel posiada kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz jest zatrudniony na terenie wsi lub miasta liczącego do 5000 mieszkańców, przysługuje mu dodatek wiejski. I są to jedyne wytyczne jeśli chodzi o kwestię przyznawania tego dodatku.
Nie ma więc prawnego ograniczenia otrzymywania dodatku, pod warunkiem, iż nauczyciel jest zatrudniony na podstawie odrębnych umów o pracę.


Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU, Nr 22, poz. 181) do okresów pracy uprawniających do
dodatku za wysługę lat (dodatek stażowy) wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy. Ust. 2 mówi, że
jeżeli nauczyciel pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Z jednym jednak zastrzeżeniem – ust. 2 mówi również, że do stażu nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia. Cóż to oznacza?


Jeśli zainteresowany pracuje np. na 18/18 etatu od roku 2005 w jednej szkole, to trzech lat (2005–2008) nie wlicza się do stażu w drugim miejscu pracy, w którym pracuje na 6/18 etatu. Do stażu w drugim miejscu pracy wlicza się natomiast wszystkie ukończone stosunki pracy przed rokiem 2005.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz