Dodatek za wychowawstwo
Odpowiada
30.09.2010

PYTANIE

Nauczyciel uczący w klasie integracyjnej otrzymuje za każdą godzinę pracy w tej klasie dodatek w wysokości 20%.


Czy w takim razie nauczyciel będący wychowawcą w klasie integracyjnej ma otrzymywać dodatek za wychowawstwo taki, jak w zwykłej klasie, czy też zwiększony o 20%?

ODPOWIEDŹ

Wychowawca klasy integracyjnej, tak samo jak wychowawcy wszystkich innych klas

w szkołach ogólnodostępnych, ma prawo do tzw. dodatku funkcyjnego. Przyznaje go dyrektor szkoły, a jego wysokość określa regulaminem organ prowadzący szkołę. Obowiązujące przepisy nie przewidują natomiast wypłaty dodatku za sam fakt prowadzenia zajęć dydaktycznych czy sprawowania opieki wychowawczej w oddziałach integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych.

Jedyną możliwością docenienia pracy nauczyciela czy wychowawcy w oddziałach integracyjnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych w formie dodatku, może być przyznanie mu dodatku motywacyjnego. Aby go otrzymać nauczyciel lub wychowawca musi jednak spełniać określone warunki przyznawania tego dodatku. Dodatek motywacyjny odnosi się bowiem do jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zajęć lub zadań, a nie do warunków wykonywania pracy. Z założenia ma na celu nagradzać pozytywne postawy nauczycieli, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w pracę lub posiadają szczególne osiągnięcia w pracy. Podobnie jak w przypadku dodatku funkcyjnego, wysokość dodatku motywacyjnego określa regulaminem organ prowadzący szkołę. Nauczycielowi przyznaje go dyrektor szkoły.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 30. ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela w skład wynagrodzenia nauczycieli wchodzić mogą cztery rodzaje dodatków: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy.

Wychowawcę klasy jako osobę uprawnioną do otrzymywania dodatku funkcyjnego wskazuje

§ 5. pkt 2 lit. a Rozporządzenia MENiS z dn. 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Przy czym prawodawca nie różnicuje w żaden sposób tej grupy. Dodatek skierowany jest więc do wszystkich nauczycieli pełniących funkcję wychowawców w szkołach. Organ prowadzący może jedynie określić jego wysokość.

Dodatek za warunki pracy, w myśl art. 34 ust. KN przysługuje nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach. Dostają go nauczyciele wymienieni w § 8 i § 9 przywołanego wyżej rozporządzenia MENiS. Na liście nie ma wśród nich zajęć prowadzonych w klasach integracyjnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Oznacza to, że nauczyciele pracujący z uczniami z takich oddziałów, nie mogą dostawać dodatku za warunki pracy.

Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 ww. rozporządzenia MENiS. Organ prowadzący, tworząc zgodnie z art. 30 ust. 6 KN regulamin precyzujący wysokość stawek dodatków, oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, może uwzględnić w nich kwestię wkładu pracy nauczycieli i wychowawców klas integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97 poz. 674, z późn. zm.), art.30 ust. 1 pkt 2, ust. 2,6, art. 34.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU z 2005 r. nr 22, poz.181, z późn. zm.), § 5,6,8,9.

Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz