Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy
Odpowiada
24.07.2009PYTANIECzy nauczycielowi pełniącemu funkcje wychowawcy klasy w zastępstwie nauczyciela nieobecnego z powodu długotrwałej choroby przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy?
ODPOWIEDŹZgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181)

do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są między innymi nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy.


Powierzenie funkcji wychowawcy klasy odbywa się w trybie art. 41 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zgodnie z którym rada pedagogiczna opiniuje w szczególności propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


Natomiast zgodnie z art. 35 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674)
przez
godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.


Wobec powyższego można wyprowadzić wniosek, że jeżeli nie została powierzona nauczycielowi funkcja wychowawcy klasy, a jedynie została przydzielona godzina zajęć wychowawczych w zastępstwie nieobecnego nauczyciela, to
nie ma podstaw do wypłacenia dodatku funkcyjnego, a wynagrodzenie powinno zostać wypłacone zgodnie z art. 35 Karty Nauczyciela.


W tym miejscu należy przytoczyć uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1988 r. (III PZP 39/88), która nadal zachowuje aktualność, iż stawka osobistego zaszeregowania nauczyciela, o której mowa w art. 35 ust. 4 Karty Nauczyciela (Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.; DzU nr 3, poz. 19 ze zm.), nie obejmuje dodatku funkcyjnego przewidzianego w art. 32 ust. 1 i 2 Karty.


Niemniej jednak nauczycielowi, któremu nie została formalnie powierzona funkcja wychowawcy klasy, a który podejmuje dodatkowe zadania związane z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy (np. prowadzenie dziennika, wypisywanie świadectw, analizowanie potrzeb uczniów i ich osiągnięć, współpraca z rodzicami i rozwiązywaniem problemów wychowawczych),
powinno być za te dodatkowe godziny pracy wypłacone wynagrodzenie zgodnie z art. 35 Karty Nauczyciela.Agata Pijanowska – aplikant adwokacki.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz