Dodatek dla księdza
Odpowiada
10.12.2009

PYTANIE

Chciałabym dowiedzieć się, jak ustalić dodatek za staż pracy księdzu, który do roku 1997 prowadził zajęcia bez wynagrodzenia.


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn .zm.) nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy. Powinien on być wypłacany w okresach miesięcznych począwszy od czwartego roku pracy i nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten podlega wypłacie miesięcznie z góry. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU z 2005 r. nr 22, poz. 181, z późn. zm.) stanowi, że do okresów pracy uprawniających do dodatku, o którym mowa wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, jak też inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do tego okresu nie należy wliczać okresów wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych oraz okresów prowadzenia działalności gospodarczej.

W specyficznej sytuacji są księża prowadzący katechizację w szkole. Jednakże również w stosunku do nich przy naliczaniu wynagrodzenia stosuje się wspomniane wcześniej wynagrodzenie (zastosowanie ma również porozumienie zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii, DzUrz MEN z 2000 r. nr 4, poz. 20). Do roku 1990 katechizacja prowadzona była w parafiach, następnie księża prowadzili katechizację w szkołach nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia. Z tego powodu nie podpisywano z nimi w szkołach umów o pracę. Jednakże zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów z dnia 13 czerwca 2001 r. (OSNP 2002/7/165) okres ten należy zaliczyć jako okres pracy nauczycielskiej. Zgodnie z przytoczoną uchwałą do okresu pracy nauczycielskiej wlicza się również okres prowadzenia katechizacji parafialnej w ramach stosunku pracy.

Dlatego, mając na uwadze przepisy przytoczonego wcześniej rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r., jak też wspomnianą uchwałę Sądu Najwyższego, dodatek stażowy powinien obejmować również okres katechizacji w szkole bez pobierania wynagrodzenia, jak też ewentualne prowadzenie katechizacji parafialnej. Na koniec jednakże należy zauważyć, że wspomniany katecheta powinien udowodnić, że wykonywał wspomnianą pracę.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz