Delegat Związku Nauczycielstwa Polskiego
Odpowiada
26.04.2010

PYTANIE

Czy nauczyciel będący delegatem ZNP jest osobą chronioną przed zwolnieniem? Jeżeli tak, to jak długo trwa okres ochronny?


ODPOWIEDŹ

Przepisy prawa przewidują ochronę przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy imiennie wskazanego uchwałą zarządu nauczyciela będącego członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej lub innego nauczyciela będącego członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionego do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Oznacza to, że osobom wymienionym powyżej, zagwarantowana została trwałość zatrudnienia. Dodać też trzeba, że nie jest również możliwa jednostronna zmiana warunków pracy lub płacy na niekorzyść tych pracowników.

Ochrona przysługuje przez okres określony uchwałą zarządu, a po jego upływie − dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie.

To, że nauczyciel − członek ZNP, został wybrany na delegata, nie uprawnia go do korzystania z ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy. Bycie delegatem jest formą struktury organizacyjnej związku zawodowego. Aby nauczyciel mógł korzystać z ochrony dodatkowo powinien być członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej działającej u danego pracodawcy lub być upoważnionym przez zarząd tej organizacji do reprezentowania jej wobec pracodawcy. W każdym przypadku powinien być imiennie wskazany uchwałą zarządu tej organizacji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854, z późn. zm.), art. 32.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz