Delegacja
Odpowiada
23.06.2010

PYTANIE

Od 1 lutego 2010 r. jeden z nauczycieli w liceum przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia (w związku z problemami z narządem głosu).


Na początku marca ten nauczyciel zgłosił mi wolę wyjazdu do Warszawy na etap centralny olimpiady (jest nauczycielem prowadzącym naszego olimpijczyka od ponad 2 lat), jednocześnie złożył oświadczenie, że wyjazd w tym terminie nie koliduje z terminami zabiegów zdrowotnych i podjętym leczeniem. Czy mogę wystawić mu delegację na wyjazd i zwrócić koszty podróży? Nasz olimpijczyk jest już pełnoletni, zatem nauczyciel nie jest opiekunem, tylko reprezentuje szkołę jako pracownik i nauczyciel.

ODPOWIEDŹ

Przepisy dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia zawarte zostały w art. 73 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Wspomnianego urlopu udziela nauczycielowi dyrektor szkoły, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Zgodnie z art. 73 ust. 7 nauczyciel w okresie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nie może podjąć działalności zarobkowej, jak też nawiązać stosunku pracy. Jednocześnie nauczyciel we wskazanym okresie jest zwolniony ze wszystkich obowiązków związanych z pracą szkoły. Nie może on więc w tym okresie prowadzić wywiadówek, brać udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej, zebraniach zespołu przedmiotowego. Nie powinien być również obligowany do wykonywania innych czynności związanych z pracą pedagogiczną wykonywanych poza szkołą, takich jak sporządzanie analiz, wypełnianie dokumentacji pedagogicznej itp. W związku z tym nie powinien on być również delegowany na olimpiadę przedmiotową jako nauczyciel reprezentujący szkołę, gdyż wiąże się to z wykonywaniem przez niego obowiązków zawodowych. Potwierdza to również fakt wystawienia delegacji służbowej. W czasie przebywania w podróży służbowej pracownik wykonuje obowiązki zawodowe, co koliduje z przebywaniem w tym samym czasie na urlopie zdrowotnym. Poza tym należy zwrócić uwagę, że o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, jego długości, jak też sposobie leczenia decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a nie nauczyciel. Wobec czego samo oświadczenie nauczyciela o braku przeciwwskazań do wyjazdu służbowego, jest bezskuteczne.

Natomiast nie ma przeszkód prawnych, aby wspomniany w pytaniu nauczyciel udał się na etap centralny olimpiady przedmiotowej jako osoba prywatna.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz