Decyzja a decyzja administracyjna dyrektora szkoły
Odpowiada
14.09.2007PYTANIECzym różni się decyzja w ujęciu prakseologicznym (potocznym) od decyzji administracyjnej dyrektora szkoły?
ODPOWIEDŹW działalności oświatowej występują dwie kategorie decyzji. Jedną tworzą decyzje niebędące aktem stosowania prawa administracyjnego, np. wystawienie oceny, przyznanie nagrody, wyznaczenie terminu apelu szkolnego itp.


Drugą grupę stanowią decyzje administracyjne będące rozstrzygnięciem władczym, zawierające normy prawa administracyjnego, podlegające trybowi odwoławczemu i zaskarżeniu. Do wydania tego rodzaju decyzji ustawodawca używa zwykle sformułowania „w drodze decyzji”.Decyzje administracyjne dyrektora szkoły:

  1. Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów – Art. 41 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty[1] (skreślenia dokonuje dyrektor w formie decyzji administracyjnej na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego).
  2. Decyzja o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej – Art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty
    (podejmuje ją dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
  3. Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego – Art. 16 ust 4 ustawy o systemie oświaty (podejmuje ją dyrektor szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
  4. Decyzja w sprawie odmowy przyznania uczniom indywidualnego programu lub toku nauki – Art. 66 ustawy o systemie oświaty (na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna; należy pamiętać, że tylko odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej).
  5. Decyzja o nadaniu stopnia awansu nauczyciela kontraktowego – Art. 9b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela[2].


Zapamiętaj!


Zarządzający oświatą podlegają reżimowi kodeksu postępowania administracyjnego[3] tylko w przypadku podejmowania decyzji administracyjnej w sprawach wyraźnie określonych w ustawach oświatowych.


Decyzja administracyjna powinna być doręczona w formie pisemnej.


[1] Dz. U. 1991 nr 95, poz. 425 z późn. zm.


[2] Tekst jednolity Dz. U 2006 nr 97, poz. 674.


[3] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – tekst jednolity Dz. U. 2000, nr 98, poz. 1071.


Lucyna Gromiec


Konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz