Data wydania świadectwa
Odpowiada
14.06.2011

PYTANIE

Jeżeli komisja zmieniła uczniowi roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania z dobrej na bardzo dobrą, to z jaką datą wydać świadectwo i jaka powinna być data uchwały rady pedagogicznej na świadectwie?


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 19 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności – w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Zgodnie z § 14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DzU z 2010 r. nr 97, poz. 624) jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku ucznia, który zdał egzamin poprawkowy lub egzamin klasyfikacyjny po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę zdania tego egzaminu.

Skoro na świadectwie wpisuje się datę zdania egzaminu poprawkowego, to wydaje się prawdopodobne, że przez analogię należy wpisać na świadectwie datę posiedzenia komisji.

Natomiast w odniesieniu do daty posiedzenia rady pedagogicznej – należy wpisać datę, w której owo posiedzenie się odbyło. Rada pedagogiczna bowiem zatwierdziła dla danego ucznia ocenę w danym dniu, a dopiero potem komisja ową ocenę zmieniła.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz