Dane ucznia
Odpowiada
13.05.2013
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Czy w dzienniku lekcyjnym w rubryce „opiekun prawny” wpisujemy stwierdzenie „ojciec nie żyje”, czy pomijamy ten fakt i wpisujemy tylko dane matki? Czyje dane wpisujemy do dziennika oprócz danych matki, gdy ma ona ślub z mężczyzną, który nie jest ojcem ucznia?

ODPOWIEDŹ

Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU z 2002 r. nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

W dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej w szkole, takiej jak arkusz ocen (§ 12), księga ewidencji dzieci i młodzieży (§ 3), księga uczniów (§ 4) czy dziennik lekcyjny (§ 7), wpisuje się między innymi nazwiska i imiona rodziców lub prawnych opiekunów ustanowionych przez sąd opiekuńczy.

Zgodnie z art. 98 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. DzU z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.) – dalej k.r.o. – rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

Jeżeli jedno z rodziców nie żyje, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. W tej sytuacji należy w dzienniku lekcyjnym wpisać tylko imię i nazwisko drugiego rodzica.

Dla dziecka ustanawia się opiekę, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani (art. 94 § 3 k.r.o.). Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny ku temu powód. W dzienniku wpisujemy dane prawnych opiekunów tylko wtedy, kiedy wynika to z orzeczenia sądu.

Innymi słowy – drugi mąż matki przez akt małżeństwa nie zyskuje automatycznie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem żony.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz