Czy cząstkowe oceny zachowania są zgodne z prawem?
Odpowiada
22.07.2015
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

Pytanie:

Nauczyciele wystawiają cząstkowe oceny zachowania uczniom, których uczą. Czy to może być przyczyną zwołania komisji do zmiany oceny zachowania? Rodzic odwołał się od wystawionej oceny, ponieważ uważa, że te cząstkowe oceny były wystawione niezgodnie z prawem.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562 z późn. zm.) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala nową roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Przepisem prawa dotyczącym trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest z całą pewnością § 12 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym tę ocenę ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. W świetle tego przepisu ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest wyłączną kompetencją wychowawcy klasy. Udział innych nauczycieli w procedurze ustalenia tej oceny ogranicza się wyłącznie do wyrażenia opinii. Inne rozwiązania z pewnością naruszają przepis § 12 ust. 1.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz