Czas pracy nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin
Odpowiada
08.10.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Szkoła będąca moim drugim miejscem pracy zatrudnia mnie w wymiarze 10/18 etatu. Za tyle godzin otrzymuję wynagrodzenie. Czy dodatkowe obowiązki, np. dyżury w szkole w czasie dni wolnych, też powinny być nakładane na pracowników proporcjonalnie do wymiaru ich zatrudnienia, czy wszystkich obowiązuje taka sama ilość dodatkowych godzin pracy?

Odpowiedź:

W treści art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 191 ze zm.) – dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

Pracę wykonywaną w wymiarze pensum (lub ustalonym na podstawie art. 42 ust. 4a albo ust. 7 KN) uznaje się w zakresie uprawnień pracowniczych za pracę wykonywaną w pełnym wymiarze zajęć. Obowiązkową liczbę godzin zajęć, określoną w art. 42 ust. 3 KN, należy uznać za tygodniową normę czasu pracy dla nauczycieli. Zatem nauczyciel zatrudniony na 10/18 jest zobowiązany do wypracowania 10 godzin tygodniowo. Ten wymiar zatrudnienia stanowi warunek pracy będący jednym z obligatoryjnych elementów stosunku pracy, wpisywanym do treści umowy na zasadzie art. 29 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502 ze zm. ). Podlega on również ewidencjonowaniu.

Natomiast norma art. 42 ust. 1 KN (40 godzin tygodniowo) określa jedynie maksymalny wymiar wszystkich zajęć wykonywanych przez nauczyciela – wskazanych w treści tego samego art., ust. 2 KN, w tym zajęć niepodlegających ewidencjonowaniu przez pracodawcę, takich jak czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Ze sformułowania art. 42 ust. 1 KN nie wynika obowiązek wypracowania 40 godzin tygodniowo przez każdego nauczyciela, włączając w to nauczyciela niepełnozatrudnionego. Nie wynika również obowiązek stosowania proporcji przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy. To jedynie wytyczna dla dyrektora, aby określając zakres obowiązków wskazanych w art. 42 ust. 2 KN, nie przekroczył 40 godzin.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz