Choroba nauczyciela
Odpowiada
29.03.2010

PYTANIE

Czy nauczyciel, u którego stwierdzono schizofrenię, może wykonywać zawód – praca w klasach I- III szkoły podstawowej?


ODPOWIEDŹ

Art. 23 ust. 1 Karty Nauczyciela (DzU z 2003 r. nr 118, poz. 1112) określa, kiedy stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:

1. na wniosek nauczyciela,

2. w razie niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeśli okres tej niezdolności przekracza rok,

3. w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badania okresowe lub kontrolne o niezdolności do wykonywania pracy,

4. w razie ukończenia przez nauczyciela 65 roku życia,

5. w razie otrzymania negatywnej oceny pracy.

Art. 26 ust. 1 określa natomiast, że stosunek pracy z nauczycielem wygasa z mocy prawa w wypadku:

1. prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą zwolnienia z pracy,

2. prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu,

3. skazania za przestępstwo umyślne,

4. upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności,

5. stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów.

Nie ma zatem w Karcie Nauczyciela wyszczególnionych rodzajów chorób, które dyskwalifikowałyby do wykonywania zawodu.

W związku z powyższym o stwierdzeniu zdolności do pracy decyduje lekarz. On decyduje, czy osoba, u której stwierdzono schizofrenię, jest zdolna czy nie do pełnienia swoich obowiązków na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 KN.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz