Awans zawodowy
Odpowiada
22.06.2009PYTANIECzy przy zmianie pracy ze stanowiska nauczyciela języka polskiego i historii na stanowisko bibliotekarza w nowym miejscu pracy, można kontynuować awans na nauczyciela mianowanego? W jakim wymiarze etatu trzeba być zatrudnionym w nowym miejscu pracy, by kontynuować awans?
ODPOWIEDŹJednym z koniecznych warunków do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela jest zgodnie z art. 9b Karty Nauczyciela
posiadanie odpowiednich kwalifikacji, jak również zatrudnienie w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu. Przez cały okres stażu nauczyciel musi być zatrudniony zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Dlatego moim zdaniem, jeżeli nauczyciel posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku bibliotekarza
może staż kontynuować. Oczywiście niezbędne będą w tym przypadku zmiany w planie rozwoju zawodowego.
W przypadku braku kwalifikacji staż musi zostać przerwany.


Zgodnie z art. 3 pkt 3 Karty Nauczyciela nauczyciel odbywający staż musi być w okresie jego trwania zatrudniony
w wymiarze
nie mniejszym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Wynika z tego, że nauczyciel w nowym miejscu pracy musi być zatrudniony w wymiarze nie mniejszym niż zostało to wskazane.


Zgodnie z art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela nauczycielowi kontraktowemu i mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się dotychczasowy jego okres, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu wcześniejszego zatrudnienia i za jego okres otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Ocenę taką ustala dyrektor szkoły, w której nauczyciel był zatrudniony poprzednio. Jest ona później uwzględniana przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego za cały okres stażu.Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz