Awans zawodowy – terminy
Odpowiada
03.08.2012
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

22 października kończę staż na nauczyciela mianowanego, ponieważ przebywałam 46 dni na zwolnieniu lekarskim. W związku z powyższym, czy mogę złożyć wniosek o postępowanie egzaminacyjne 31 października?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisem art. 9b ust. 3a Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 grudnia tego roku. Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU nr 260, poz. 2593, z późn. zm.) nauczyciel kontraktowy do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza:

– dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

– zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub prowadzonych zajęciach w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, powinien załączyć zaświadczenie ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który zmienił miejsce zatrudnienia w okresie odbywania stażu również o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzedniej szkole.

Zgodnie z przepisem art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. Zm.), dyrektor powinien dokonać oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Przed wystawieniem wspomnianej oceny musi on zapoznać się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i zasięgnąć opinii rady rodziców. Rada rodziców swoją opinię powinna przedstawić w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Jednakże niedotrzymanie wskazanego terminu nie powoduje wstrzymania postępowania egzaminacyjnego.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli uda się Pani zgromadzić wymaganą do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego dokumentację w terminie do 31 października i do tego dnia złoży Pani wniosek, to będzie mogła Pani przystąpić do egzaminu w terminie do 31 grudnia.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz