Awans zawodowy katechety
Odpowiada
08.06.2009PYTANIECzy katecheta z 15-letnim stażem pracy, który ukończył Collegium Teologiczne i posiada akt mianowania, może ubiegać się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego?
ODPOWIEDŹWedług art. 9b ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.)
warunkiem uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela jest m.in.:


1. spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ww. ustawy,


2. odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli (DzU nr 155, poz. 1288) określa dokładnie, jakie kwalifikacje powinni posiadać nauczyciele zajmujący określone stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych.


Odnośnie nauczycieli religii §16 ww. rozporządzenia odsyła do odrębnych przepisów.


Dnia 6 września 2000 r. Konferencja Episkopatu Polski oraz Minister Edukacji Narodowej podpisali porozumienie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (DzUrz MEN nr 4, poz. 20).


Zgodnie z § 2 pkt 2 ww. porozumienia
kwalifikacje do nauczania religii w dotychczasowych szkołach zasadniczych oraz przedszkolach, sześcioletnich szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o systemie oświaty posiadają osoby świeckie i zakonne, które
posiadają dyplom ukończenia kolegium teologicznego.


Tak więc pierwszy z wymienionych warunków uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego został spełniony.
Absolwent kolegium teologicznego posiada pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii.


Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela), o ile złoży wniosek do dyrektora szkoły nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć (art. 9d ust.1 Karty Nauczyciela).


Jeśli ten warunek zostanie spełniony, nauczyciel może ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.


W pytaniu nauczyciela nie ma informacji odnośnie daty uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz wymiaru zatrudnienia. Jednak nawet jeśli nauczyciel w dniu wejścia w życie ustawy Karta Nauczyciela był mianowany na podstawie dotychczasowych przepisów, stał się nauczycielem mianowanym w rozumieniu ustawy (art. 96 ust. 1).


Oczywiście warunek ten zachodzi w sytuacji, jeśli w tym czasie nauczyciel był zatrudniony w placówce oświatowej.


Zgodnie bowiem z przepisami obowiązującej do 31.08.1982 r. Ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 r. Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela (DzU nr 16, poz. 114 ze zm.), jeśli przerwa w wykonywaniu zawodu nauczyciela trwała dłużej niż 5 lat, tracił on uprawnienia do wykonywania zawodu.


Ponieważ jednak w pytaniu nauczyciela nie ma informacji o przerwie w wykonywaniu zawodu, domniemywać należy, iż taka sytuacja nie miała miejsca.


Zgodnie z art. 3 pkt 3 Karty Nauczyciela, aby nauczyciel mógł rozpocząć staż, powinien być zatrudniony w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć.


Jeśli zatem absolwent kolegium teologicznego, nauczyciel mianowany na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów, uczący w wymiarze co najmniej połowy etatu, w stosownym czasie złoży do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, otrzyma pozytywną odpowiedź dyrektora szkoły.Agnieszka Góra – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37, magister filologii polskiej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz